Dagordning
 

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
5. Mötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Verksamhetsberättelse för 2020.
8. Sektionens räkenskaper för 2020.
9. Revisionsberättelse.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Handläggning av inkomna motioner.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av ordförande på 1 år.
14. Val av ledamöter på 2 år.
15. Val av revisor på 1 år.
16. Val av revisorssuppleant på 1 år.
17. Val av 2 ledamöter i valberedning på 1 år.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.
20. Information om verksamheten 2021.


Välkomna!
Styrelsen


Anmälan till Årsmötet