Protokoll - Volvo Golfförenings Årsmöte 2022

Protokoll - Volvo Golfförenings Årsmöte
Datum: 24 mars 2022
Mötet hölls i Arendal och ca 20 personer deltog.
Som ordförande för mötet valdes Christer Dovermar och som sekreterare, Vera Nordqvist. Som justeringsmän tillika rösträknare, valdes Anneli och Jan Dahlgren.
 
Mötet bedömdes behörigen utlyst och dagordningen fastställdes.
 
Verksamhetsberättelse och sektionens räkenskaper för 2021 gicks igenom. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
Det har inte inkommit några motioner.
Medlemsavgiften fastställdes till 225 kr.
 
Val av styrelse:
- Ordförande, val på 1 år: Christer Dovermar
- Ledamöter, omval på 2 år: Mats Svensson, Paul Ericsson och Magnus Andersson.
- Ledamöter, 1 år kvar av sitt förordnande: Anders Schöllin, Göran Persson och Vera Nordqvist.
 
Förslag på revisor Hans Bryntesson och revisorsuppleant Roger Skoglund godkändes.
Årsmötet avslutades.
 
Prisutdelning Matchspel 2021:
Görs numera via Swish.
 
Tävlingsprogram 2022
Volvo Golfförenings websidor innehåller information om tävlingar.
Tävlingsprogrammet visades fast alla detaljer är inte bestämda ännu och uppdateras efter hand.
 
Businessbanor 2022
Gräppås och Öijared är inte längre med och istället har Lerjedalen och Lysegården tillkommit.
Businessbanorna har fått höjda avgifter. Dessa finns inte nämnda på hemsidorna. Det är bara medlemmar som bokar, som kan se dessa.
 
På mötet kom det fram önskemål om att det vore bra om det fanns fler banor lite söderut också, eftersom de flesta banorna ligger mest norrut. Förslag kom också upp att man kunde ha speltid på vardagar på vissa banor för att på så vis kunde få access till fler banor. Styrelsen ska titta på detta och tar gärna emot förslag.
 
Bokning görs som vanligt via bokningsförfrågan som finns på hemsidan.
 
Vårresan
Vårresan gick till Araslöv 14-15 maj och blev snabbt fullbokad.
 
Mötet avslutades.
 
Göteborg 25 mars 2022
 
Vera Nordqvist
Justeras
Göteborg 2022-04-01
 
Jan Dahlgren                  Anneli Dahlgren