Protokoll Volvo Golfförenings årsmöte 2019                                               


Dag: 2019-03-07

Plats: ARL Arendal

Antal närvarande: 17, inkl 7 styrelsemedlemmar

1.  Mötets öppnande.
Mötet öppnades av Christer Dovermar

2.  Val av ordförande för mötet.
Christer Dovermar valdes

3.  Val av sekreterare för mötet
Lena Nilsson valdes

4.  Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
Peter Kristiansen och Edward Erdeös valdes

5.  Mötets utlysande
Mötet konstaterade att kallelse behörigen skett

6.  Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

7.  Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes

8.  Sektionens räkenskaper för 2018
Kassör Göran Persson redovisade de ekonomiska siffrorna för 2018

9.  Revisionsberättelse
Revisor Hans Bryntesson har gått igenom räkenskaperna för 2018 och yrkade på godkännande.  

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018

11. Handläggning av inkomna motioner
Inga motioner var inlämnade

12. Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslog en oförändrad avgift om 200:-, vilket mötet godkände

13. Val av ordförande på 1 år
Christer Dovermar valdes (omval)

14. Val av ledamöter på 2 år
Lena Nilsson valdes (omval)
Anders Schöllin valdes (omval)
Göran Persson valdes (omval)

15. Val av revisor på 1 år
Hans Bryntesson valdes (omval)

16. Val av revisorssuppleant på 1 år
Roger Skoglund valdes (nyval)

17. Val av 2 ledamöter i valberedningen på 1 år
Anders Lövfendahl och Inge Andersson valdes (omval). Styrelsens representant är Paul Ericsson

18. Mötet avslutas

Göteborg 2019-03-07

Lena Nilsson
Lena Nilsson
 
Justeras:
Peter Kristiansen                      Edward Erdeös
Peter Kristiansen                      Edward Erdeös