Volvo Golfförenings Stadgar

Stadgar för Volvo Golfförening Göteborg
 
§1 Allmänt
Volvo Golfförening är en ideell förening, öppen för alla anställda i Göteborg på Volvo Group, Volvo Cars och företag som helt eller till minst 51% ägs av Volvo Group eller Volvo Cars.
Anställda enl ovan, som ska eller har gått i pension (ålders-/avtals-), är berättigade att vara medlem i Volvo Golfförening.
 Vid förändringar i företagsstrukturen eller försäljningar av enheter, fattar styrelsen i Volvo Golfförening beslut om fortsatt medlemskap eller ej.
 
§2 Medlemskap
Medlem i Golfföreningen har möjlighet att spela de tävlingar som arrangeras av Golfföreningen, t.ex. Göteborgsmästerskapet, Sverigemästerskapet, Matchspel Singel resp Bäst-/Sämstboll. Medlem får också tillgång till förmåner i form av rabatter och möjlighet till spel på Föreningens Businessbanor till rabatterat pris.
 
Att vara medlem i Volvo Golfförening är inte liktydigt med att vara medlem i en golfklubb, tillhörande Svenska Golfförbundet och är därför inte heller tillräckligt, att som greenfeegäst spela på golfbana som kräver medlemskap i en golfklubb.

§3 Årsavgift
Medlem erlägger av årsmötet beslutad årsavgift. Årsavgiften ska betalas senast 1/5. 
 
§4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper löper från 1 januari t o m 31 december.
 
§5 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas senast 30 dagar före mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Alla som varit medlemmar under senaste verksamhetsåret har rätt att deltaga och rösta på årsmötet.
 
§6 Dagordning
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1)                          Val av ordförande för mötet
2)                          Val av sekreterare för mötet
3)                          Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
4)                          Mötets utlysande
5)                          Fastställande av dagordningen
6)                          Styrelsens berättelse för det förflutna året
7)                          Föreningens räkenskaper
8)                          Revisionsberättelse
9)                          Ansvarsfrihet för styrelsen
10)                       Handläggning av inkomna motioner
11)                       Fastställande av medlemsavgift
12)                       Val av ordförande på 1 år
13)                       Val av ledamöter på 2 år, 4-6 st, med halva antalet vartannat år. Styrelsen utser                                      inom  sig kassör, sekreterare och andra funktioner som anses nödvändiga.   
14)                       Val av revisor på 1 år
15)                       Val av revisorssuppleant på 1 år
16)                       Val av 2 ledamöter i valberedningen på 1 år. Styrelsen utser inom sig en                                                 representant som ska ingå i valberedningen.
 
§7 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den eller de personer som får fullmakt av styrelsen.
 
§8 Extra medlemsmöte
Föreningsstyrelsen ska samankalla till extra medlemsmöte om detta anses befogat. Föredragningslista ska tillställas medlemmarna senast 8 dagar före mötet.
 
§9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. För godkännande krävs biträde av minst 2/3 av antalet angivna röster.
 
§10 Stadgetolkning
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar, gäller styrelsens mening tills frågan avgjorts av årsmötet.
 
§11 Upplösning av Volvo Golfförening
Förslag om upplösning av Volvo Golfförening ska stadgeenligt väckas på ordinarie årsmöte. För att förslaget ska vinna laga kraft fordras att 2/3 av de på årsmötet avgivna rösterna biträder förslaget. 
Föreningens medel skall lämnas till någon/några Välgörenhetsorganisationer, som bestäms av årsmötet.